سرخط خبرها

موضوعی را انتخاب کنید و با استفاده از روش ناسازی معنایی تضاد مفاهیم یک متن ذهنی بنویسید

نمایش یک نتیجه