سرخط خبرها

موضوعی انتخاب کنید و با استفاده از روش ناسازی معنایی یک متن ذهنی بنویسید.

نمایش یک نتیجه