سرخط خبرها

حکایت یکی از حکما را شنیدم که می گفت : هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است؛ مگر آن کس که چون دیگری

نمایش یک نتیجه